Live stream

Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti (akce již proběhla)

location Online 5. 10. 2021, 14:00

Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu nové strategie EU? 

Úloha lesů, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu je v mnoha ohledech zásadní pro člověka i životní prostředí. V tomto kontextu představuje zveřejnění Nové strategie EU pro oblast lesnictví do roku 2030 vhodnou příležitost pro debatu o současných a budoucích výzvách lesnického sektoru v ČR a budoucnosti regulace na úrovni EU.

V rámci lesnického panelu se zaměříme na otázku, co nová strategie přináší pro lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost. Budeme se zabývat úlohou lesů a lesnictví při plnění ambiciózních cílů v dalších strategických oblastech, jako je ochrana biodiverzity, ochrana klimatu, oběhové hospodářství a biohospodářství. Budeme také diskutovat na téma využití mnohostranných funkcí lesů a rovněž o stále silnějším důrazu na ukládání uhlíku i ochranu biodiverzity. Zaměříme se na potřeby zpracovatelů a rozvoj spolupráce s dalšími sektory. Na závěr probereme možnosti ocenění a odměňování zmíněných funkcí lesů a současné zdroje financování. 

Program

V rámci panelové diskuse se zaměříme na následující témata:

Největší výzvy lesnického sektoru v ČR v kontextu nové strategie EU

  • Co znamená nová strategie pro lesy, lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost?
  • Základní východiska, udržitelné hospodaření v lesích a ochrana lesa v návaznosti na návrhy EK a podmínky členských států

Úloha lesů a lesnictví

  • Akcent na ukládání uhlíku a ochranu biodiverzity s ohledem na dlouhodobě prosazovanou mnohostrannou funkci lesů
  • Návaznost na další strategie EU: oběhové hospodářství a biohospodářství
  • Potřeby zpracovatelů a spolupráce s dalšími sektory

Financování

  • Stávající model financování a podpor, ocenění a financování funkcí lesů (podpora non-wood based economy); model plateb za ekosystémové služby

Priority předsednictví ČR v Radě EU 2022

Panelisté

Mgr. Patrik Mlynář, náměstek Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Ing. Jiří Svoboda, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně

Moderátor: Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., Senior associate, Deloitte Legal, Environment

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.