Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých společnostem Deloitte1 v České republice2 jako správcům osobních údajů, v rozsahu dle vyplněných polí formuláře, případně též číslo mého bankovního účtu (v případě, že je pro akci/webinář vyžadován registrační poplatek) a rovněž se zpracováním mých osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s a pro následující účely:

  •    Organizace akcí a webinářů.

Správci osobních údajů: Společnosti Deloitte v České republice

Zpracovatelé osobních údajů:

  • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika;
  • Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika;
  • con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Česká republika;
  • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko;
  • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko;
  • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.

Pokud zpracování osobních údajů zahrnuje jejich předávání mimo Evropskou Unii (EU), je toto předání založeno na standardních smluvních doložkách schválených EU, čímž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak je vyžadována platnými právními předpisy.

Správce/ci a zpracovatel/é osobních údajů stanoví technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, přičemž všechny budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užívání nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům či zabránění porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

Oprávněnému personálu výše uvedených správců a zpracovatelů osobních údajů a společnostem Deloitte CE.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány: Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období Vás Deloitte může kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou Vaše osobní údaje trvale vymazány. Správci osobních údajů jsou však oprávněni ponechat si Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy.

Souhlas je udělen dobrovolně, avšak zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Pokud souhlas neudělíte nebo pokud budete žádat o vymazání osobních údajů nebo vezmete svůj souhlas zpět, bude to znamenat, že společnosti Deloitte v České republice Vám nebudou moci umožnit účast na akci/webináři.

Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat po správci/cích osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo souhlas odvolat a právo obdržet kopii osobních údajů. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: infocz@deloittece.com.

Máte rovněž právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s výše uvedenými účely (preference, chování a volba marketingového obsahu) mohou být používány jako základ pro automatizovaná rozhodnutí vedoucí k identifikaci obchodních příležitostí v rámci skupiny Deloitte CE.

 

Poslední aktualizace: 1. května 2020[1] „Společnosti skupiny Deloitte“ se rozumí jedna či více společností globální sítě členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) a jejich dceřiné a přidružené subjekty (souhrnně jen „organizace Deloitte“). DTTL (také označována jako „Deloitte Global“) a každá z jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo přijímat závazky za jinou z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím stranám. DTTL a každá z jejích členských firem a přidružených subjektů nese odpovědnost pouze za své vlastní jednání a opomenutí,  nikoli za jednání či opomenutí jiných členských firem či přidružených subjektů. „Deloitte ve střední Evropě“, „Deloitte CE“, „firma“ nebo „my“ označuje jeden nebo více subjektů sdružených pod záštitou společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

[2]Deloitte v České republice“ znamená společnosti skupiny Deloitte provozující činnost v České republice: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.